Zpráva o činnosti TJ Sokol Chomoutov za rok 2010 přednesená na valné hromadě dne 20.3.2011

30.03.2011 18:13

Vážení sportovní přátelé, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil s činností TJ Sokol Chomoutov v uplynulém roce 2010.

 

TJ Sokol Chomoutov měla k 31.12.2010 197 členů. Výbor TJ pracoval ve stejném složení jako v roce 2009. Jsou to známé tváře, ale jen pro oživení – předseda L. Zaoral, organizační pracovník FO a hospodář TJ – S. Morkes, organizační pracovník TJ Eva Brucknerová, vedoucí oddílu SPV D. Švestková. Členové výboru pak M. Masař, Č. Zavadil, M. Pěrůžek, J. Kubíček, J. Slavíček, M. Fukan a O. Šrom. V druhé polovině roku se M. Masař rozhodl ukončit svoji činnost ve výboru TJ. Chtěl bych mu zde poděkovat za jeho dlouholetou práci ve výboru a věřím, že i nadále s námi bude spolupracovat, když to bude potřeba.

Finančně se celý rok 2010 podařilo zajistit tak jak v roce předchozím a to hlavně díky dotacím a finančním podporám z magistrátu města Olomouce, Olomouckého kraje, RS ŠTV v Olomouci a OFS. Velkou pomocí jsou ale příspěvky od sponzorů a to jak finanční, tak v podobě nákupu zařízení výbavy pro hráče, ale i proplacení některých faktur za dopravu žáků autobusem ze strany rodičů žáků. Další finanční zdroje jsou pak z příspěvků našich členů a z pořádaných sportovních a kulturních akcí během roku.

Rok 2010 byl pro nás z těch horších, a to i přes to, že v tomto roce uplynulo 100 let od založení Sokola v Chomoutově. Ze společenských akcí byl začátkem února pořádán ples a poslední únorovou neděli pak dětské maškarní diskohrátky. To však bylo jediné, co jsme z plánovaných akcí mohli uskutečnit. Ve všem nás, jak jistě všichni víte zastavila opět voda na hřišti kopané. 25. Května v důsledku zvýšení hladiny Moravy se zvedla spodní voda na hřišti a to v takové míře, že zaplavila 80% hrací plochy, hlavně však všechny prostory kolem šaten, stolů a lávek až do výše 50 cm. Voda dosahovala až po schody do budovy, ale naštěstí výše už nestoupla a nenatekla dovnitř. Horší však bylo, že se voda v této podobě udržela téměř celé 3 týdny. Na přípravě oslav 100. výročí Sokola v Chomoutově byla vytvořena skupinka lidí z řad členů výboru, našich dříve narozených členek, ale i členek klubu seniorů v Chomoutově. Dá se říct, že vše podstatné bylo připraveno tak, aby oslavy mohly proběhnout. Se zrušením akce naplánované na 19. června se čekalo do nejzazšího možného termínu. Bohužel teprve po opadnutí vody se vždy ukáže ta spoušť a opravdu nebylo v našich silách dát areál do pořádku tak, aby se tam taková akce mohla do 10 dnů pořádat. Vše již domluvené a zajištěné se zrušilo a zůstaly nám jen krásné plakáty a pozvánky. Z tohoto důvodu se nepořádal ani Dětský den. Velké problémy nastaly i s dohráním posledních kol fotbalových utkání. Musely se domlouvat náhradní hřiště, přehazovat domácí utkání se soupeři a to pro žáky, dorost i muže.

Z plánovaných akcí nebylo nic, obráceně přibylo mnoho neplánované práce, hlavně na hrací ploše. Po opadnutí vody se ukázalo, že tráva totálně vyhnila a nic z ní nezůstalo na více jak polovině hřiště. Na několika místech se navíc objevily propadliny, které bylo nutné nejdříve dorovnat hlínou a pískem a hned jak to terén dovolil, bylo provedeno zasetí nové trávy. Podmínky pro vzrůst nového trávníku však nebyly ideální, část plochy se musela opakovaně dosévat a čas pro obnovení trávníku se prodlužoval. Proto bylo  nutné přeložit i první zápasy ročníku 2010/2011 a odehrát je na hřištích soupeřů. Doufám, že v roce 2011 nás nic podobného nepotká. Na rok 2011 vychází 80-leté výročí založení organizované kopané v Chomoutově. Termín pro pořádání akce k tomuto výročí je naplánován na 18.6.2011. Věřím, že se opět najde více ochotných lidí pro přípravu a zajištění této akce.

Kromě opravy hřiště a vysetí nového trávníku, což byla práce navíc po zatopení, se prováděla pravidelná údržba budovy šaten a okolí fotbalového hřiště. Uklízení a udržování okolí fotbalového hřiště je však nekonečný příběh. V poslední době hřiště začali pravidelně navštěvovat party mládeže většinou školního věku. To, co tam po nich zůstává, by se mohlo uklízet každý den. Nehledí na nic, ničí zařízení, vše co donesou, tam pohodí, vypité láhve – podotýkám od tvrdého alkoholu – rozbijí na betoně. Nikdo na ně nemá a nafackovat jim nemůžeme.

Z dotace z RS ČSTV se koncem roku podařilo zakoupit novou krytinu a překrýt část přístřešku pro diváky. Přes starou prolámanou krytinu už zatékalo nejen do římsy, ale i do chodby šaten. Jsem přesvědčen, že se podaří sehnat finanční prostředky tak, aby se provedla výměna krytiny na zbylé části směrem k výčepu. Tím by byla provedena výměna na celé polovině budovy šaten. Jen doufám, že tam vydrží a někdo ji odborně nezdemontuje a nepřeveze ji na jinou střechu.

V loňském roce se nám totiž po delší době vloupala parta zlodějů do šaten a zcizila 8 pivních sudů. Pro nás to v součtu byla škoda za 12000 Kč. Nepomohl ani alarm, protože zloději přijeli připraveni na vše. Odpojili elektřinu do budovy, přecvakali kabely od elektřiny, zapěnovali alarm a pak je už nic nerušilo. Vyjádření Policie ČR – případ se odkládá – pachatel neznámý. Podle všeho šlo ale o krádež na objednávku a zloději museli mít ověřené, že ty pivní sudy tam zrovna po víkendu zůstaly a přijeli najisto.

Na sokolském hřišti se začátkem jara provedlo spálení starých hromad trávy a vysečených dřevin za pomoci členů SDH v Chomoutově. To ale bylo po celý rok vše. Trávu se i přes snahu a pomoc některých členů nepodařilo posekat a tak lehla až se sněhem. Tady by podle mne pomohlo, kdyby se našel člen, nebo ochotný příznivec TJ, který není přímo zatížen děním fotbalového oddílu a posečení trávy a úklid si vzal za své nebo by ho byl schopen zajistit.

Nejistá je i nadále záležitost kanalizační přípojky na hřiště kopané. Bude snahou znovu vstoupit v jednání s patřičným odborem magistrátu města Olomouce a pokusit se nějakým způsobem oživit tento pro nás zásadní problém. Na druhé straně TJ vyšla magistrátu města Olomouce vstříc a umožnila zbudovat na sokolském hřišti ze strany ulice Baarové kontejnerové stání na tříděný odpad.

Co se týká samotné sportovní činnosti: Oddíl SPV pod vedením D. Švestkové využíval v uplynulém roce ke svým aktivitám prostory v klubu seniorů. Oddíl kopané měl v soutěžích 5 družstev – benjamínky, mladší a starší žáky, dorost a muže.

Podrobnější zprávy jednotlivých družstev budou následovat, takže z mé strany jako vždy jen okrajově. Družstvo benjamínků v uplynulém roce převzal jako trenér po Petru Uvízlovi Jakub Táborský, vedoucí dělá Hanka Boyková. Družstvo mladších žáků vedli Tonda Vybíral a Martin Rygo, starší žáky pak Milan Vokurka a Martin Sázel. Dorosty vedli Petr Ptáčník a Pavel Petr. K J. Slavíčkovi a J. Kubíčkovi, kteří vedli družstvo mužů, se v průběhu roku přidal a zapojil do trénování Petr Pavlas, což bylo velkou pomocí a bylo to časem znát na zlepšení a herním projevu celého mužstva. Výše uvedení trenéři a vedoucí družstev pokračují ve stejném složení i v jarní části roku 2011. Budu se opakovat, že doplňování hráčů na přijatelné a hlavně potřebné množství jednotlivých družstev je čím dále složitější. Jde zde hlavně o mládežnická družstva. S tímto má největší práci a starosti po celý rok Svaťa Morkes, protože to opravdu není jednoduchá záležitost. Bere to spoustu času, mnoho jednání o hostování a shánění nových hráčů. O to víc pak přijde zklamání, že do půl roku mnoho těchto kluků prostě začne vynechávat zápasy a na tréninky už nechodí vůbec. Práce s mládeží se nám mnoho roků dařila, ale dostáváme se bohužel do situace, kdy to přestává být pro nás únosné a to z více hledisek. Je dosti pravděpodobné, že již pro nový soutěžní ročník 2011-2012 budeme muset počet družstev zredukovat. Jen proto, aby to na oko dobře vypadalo, to v dnešní době prostě dělat nejde.

V roce 2010 se ve větší míře projevil zájem o pronájem klubovny na hřišti kopané za účelem oslav, různých setkání i svateb a to i přes to, že jsme na čas museli kvůli zatopení hřiště nějaké požadavky rušit. Při soutěžních utkáních se pekly makrely a bylo zajišťováno občerstvení pro naše příznivce. Výčep s občerstvením nám zajišťovala p. Věra Sládková. V druhé polovině roku tuto činnost ukončila a jsme rádi, že se za ni rychle podařilo sehnat náhradu. Po delší době se této činnosti ujaly přítelkyně hráčů – jmenovitě – Tereza Herzigová, Lenka Bezlojová a Veronika Jandová. Je jen dobře, že zájem a ochota pomoci se projevila v řadách mladší generace. Budeme samozřejmě rádi, když tato spolupráce vydrží co nejdéle. Psaní a rozvoz plakátů na naše akce a sportovní utkání v roce 2010 převzali po Zdeňku Nevímovi Milan a Renata Pěrůžkovi. Úklid klubovny před většími akcemi prováděla Renata Pěrůžková. Praní dresů v uplynulém roce zajišťovala paní Lenka Dokoupilová.

Rok 2010 jak už jsem říkal nebyl ten nejlepší, i když to zapříčinily události, které jsme nebyli schopni ovlivnit. O to víc ale mrzí, že to byl právě rok 100. výročí založení Sokola v Chomoutově. Snad se nám tyto podobné události budou delší čas vyhýbat, protože i tak je těch starostí a práce po celý rok až nad hlavu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nám zachovávají přízeň a jsou ochotni jakýmkoliv způsobem pomoci.

Poděkovat musím hlavně všem sponzorům – Kovovýroba Vraštil, Pekařství Ptačník, p. Květoši Sýkorovi, potraviny Hruška, za jejich finanční i materiální pomoc bez které bychom už v dnešní době mohli jen těžko existovat. Poděkování za spolupráci patří také SDH v Chomoutově a v neposlední řadě i všem členům výboru, vedoucím a trenérům družstev za jejich celoroční práci. A i když je to o něco později než loni, chci Vám všem popřát mnoho zdraví a štěstí v tom roce 2011.

 

 

                                            Předseda TJ SOKOL CHOMOUTOV        Luděk Zaoral